Privacyverklaring

Privacyverklaring

Psychologisch Pedagogische Praktijk Mieke Gresnigt hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang
met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Uw dossier

De wet verplicht pedagogen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens
vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldige onderzoek te doen. De wet
verplicht mij om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen.
Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u mij vragen om deze informatie te
verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan
kunt u mij verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het
recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in
principe in ga op uw verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw
kinderen, worden geschaad, kan ik uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Ik heb als pedagoog een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke
toestemming met anderen over u of uw kind spreek. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het
recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als
regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.
Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende
ouders beiden zijn rechten uitoefenen.
Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in
staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn
gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een
beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de
cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de
ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Meer informatie

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact met mij opnemen.

Mieke Gresnigt

Scroll naar boven